STATUT
STOWARZYSZENIA
  UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY W KORZENNEJ
 
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „UCZNIOWSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY W KORZENNEJ”, może używać skrótu „ULKS Korzenna” , w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 
§ 2
Stowarzyszenie działa na zasadach przewidzianych w przepisach Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855 j. t. z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 
§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 
§ 4
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
§ 5
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Korzenna 342, powiat nowosądecki, gmina Korzenna.
 
§ 6
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska.
 
§ 7
Stowarzyszenie podlega nadzorowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
§ 8
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 
§ 9
1.     Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2.     Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.
 
 OZDZIAŁ II.
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
 
§10
1.     Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie wśród całych rodzin,  a w szczególności  dzieci młodzieży nowych talentów sportowych.
2.     Misją Stowarzyszenia jest zachęcanie młodego człowieka do czynnego wypoczynku, uprawiania sportów, w szczególności piłki nożnej, wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.
3.     Stowarzyszenie wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych, zaradnych
i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w rywalizacji sportowej.
 
§11
Działania służące realizacji celów:
1.      Organizacja różnego typu zajęć sportowych i rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
2.      Organizacja wypoczynku letniego i zimowego oraz rajdów, sparingów, turniejów, treningów oraz zgrupowań, biwaków, wycieczek, zajęć turystycznych, kursów i szkoleń związanych z rywalizacją sportową.
3.      Turystyka i krajoznawstwo – promowanie aktywności fizycznej w oparciu o walory przyrodnicze.
4.      Promocja zdrowia poprzez realizowanie zadań promujących aktywność ruchową;
5.      Wyrównywane szans w dostępie do wysokiej jakości usług i zajęć sportowych mieszkańcom terenów wiejskich.
6.      Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży poprzez wdrażanie wartości opartych na zasadach „fair play”
7.      Aktywizacja sportowa Seniorów
8.      Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka.
9.      Nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów.
10.  Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
11.  Ekologia - upowszechnianie wiedzy w zakresie sportu i rekreacji, zdrowego stylu życia, wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
12.  Pozyskanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.
13.  Pozyskanie środków finansowych na opłacanie członkowskich składek Stowarzyszenia.
14.  Pozyskanie materiałów dydaktycznych i programowych potrzebnych do realizacji zadań
 
ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWSTWO W STOWARZYSZENIU
 
§ 12
1.     Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
2.     Członkami Stowarzyszenia mogą być Cudzoziemcy.
3.     Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
4.     Zarząd prowadzi listę członków Stowarzyszenia.
 
§ 13
Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
 
§ 14
1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a.       złoży deklarację członkowską na piśmie,
b.      nowi członkowie przedstawią pozytywną opinię dwóch członków
Stowarzyszenia.
2.      Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
4.      Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
5.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6.      Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
7.      Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
8.      Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
9.      Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 
§ 15
Członkowie mają prawo do:
1.      Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2.      Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3.      Nieodpłatnego udziału w zebraniach, warsztatach oraz akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4.      Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5.      Dostępu do dokumentów i informacji dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia.
 
§ 16
1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a.       pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia;
b.      wykluczenia przez Walne Zebranie Członków z powodu:
- rażącego naruszenia statutu;
- nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia;
- skazania za przestępstwo umyślne;
c. utraty praw publicznych;
d. śmierci członka;
e. uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością ¾ głosów mimo
braków podstaw wskazanych w pkt 1 lit. b);
f. z powodu nie płacenia składek za okres pół roku.
2.      Od uchwały w sprawie wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
  
ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
 
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna.
 
§ 18
1.      Wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.
2.      Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 5-letnią kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zebraniu Członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3.      Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b. pisemnej rezygnacji,
c. odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3
głosów.
4.      W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Walne Zebranie Członków dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
5.      W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.
 
§ 19
 
1.Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.
2.Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3.Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie.
4.Uchwały organów Stowarzyszenia podjęte z naruszeniem powyższych zasad są nieważne.
 
 
§ 20
 
1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zgromadzenia Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.
2.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się min. 1 raz do roku.
4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na pisemny wniosek co najmniej 5-ciu członków Stowarzyszenia.
5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 
 
§ 21
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.      Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2.      Podejmowanie uchwał
3.      Uchwalanie zmian statutu.
4.      Powoływanie i odwoływanie wybieralnych władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej).
5.      Udzielanie Zarządowi absolutorium.
6.      Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia.
7.      Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji stowarzyszenia uchwała musi zawierać sposób likwidacji stowarzyszenia i przeznaczenie pozostałego majątku.
 
§ 22
1.      Zarząd jest powołany do reprezentowania i kierowania działalnością Stowarzyszenia.
2.      Zarząd składa się z od 1 do 5 osób.
3.     Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, jak i do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest jeden członek zarządu działający samodzielnie – Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu ULKS Korzenna
4.      W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Stowarzyszenia członkowie zarządu zobowiązani są przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności likwidacyjne.
 
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1.      Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2.      Uchwalanie programów działania i planów finansowych oraz przyjmowanie i akceptacja sprawozdań finansowych,
3.      Podejmowanie działań dotyczących zdobywania środków finansowych,
4.      Nadzór nad gospodarką finansową i materialną Stowarzyszenia,
5.      Koordynowanie działalności Stowarzyszenia,
6.      Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go w stosunkach z innymi podmiotami,
7.      Opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia dla Walnego Zebrania Członków.
§ 24
 
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób działających łącznie.
 
§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.      Kontrola finansów Stowarzyszenia – co najmniej raz w roku,
2.      W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w finansach Stowarzyszenia – żądanie złożenia wyjaśnień przez Zarząd oraz wyznaczanie sposobu i terminu ich usunięcia,
3.      Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków, na zasadzie wyłączności, stawiania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 
ROZDZIAŁ V.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
 
§ 26
1.      Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. darowizny, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, dochody z majątku Stowarzyszenia,
b. dotacje, subwencje.
2.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.      Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4.      Zarząd może podjąć decyzję w sprawie określenia wysokości opłaty wnoszonej przez nowych członków Stowarzyszenia.
 
ROZDZIAŁ VI.
ZMIANA STATUTU,
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
 
§ 27
Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. Takiej samej większości wymaga podjęcie uchwały Walnego Zebrania Członków, mającej za przedmiot rozwiązanie Stowarzyszenia.
 
§ 28
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, która dokonuje czynności likwidacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
 
ROZDZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.